wróc do listy wiadomości

Punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze

2021-04-30 10:23:54

Banner informacyjny o punkcie  informacyjno konsultacyjnym programu Czyste Powietrze

 

Urząd Gminy Przeciszów informuje, że od dnia 11 maja 2021 roku, zostanie w naszej Gminie uruchomiony punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze.

Punkt będzie czynny
 

we wtorki w godzinach od 11.00 do 16.00

oraz w środy od 7.00 do 12.00.


Z punktu będą mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Przeciszów, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 33 8413 294, wewnętrzny 41.

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu oraz uzyskać informacje w zakresie przygotowania
i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wizyty osobiste w punkcie odbywają się według następujących zasad:

  • przyjmujemy osoby jedynie zapisane wcześniej na wizytę​
  • na wizycie prosimy ubierać maseczki (zakrywające usta i nos)
  • przed wejściem prosimy o dezynfekcję dłoni

prosimy o posiadanie własnego długopisu


 

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

 

- aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem ( niezbędny do utworzenia konta na Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku ), bądź dane do swojego profilu zaufanego

- założone konto na Portalu Beneficjenta, dokładny adres internetowy do założenia takiego konta:

https://portal.wfos.krakow.pl/register_of

- PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki

- numer księgi wieczystej

- numer działki

- przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę

- powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2

- wartość dochodu/rodzaj PIT

- numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania

- dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku )

- zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy ( w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania )

- załącznik zawierający oświadczenia:  współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową).

- jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury

- w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja)

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności

- w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian

Ogłoszenia