wróc do listy wiadomości

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

2020-09-11 13:46:55

Przeciszów, dn. 11.09.2020 r.

 

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Przeciszów

podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Przeciszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Oznaczenie działki

Działka ewid. nr 1210 o pow. 0,2126 ha położona w Przeciszowie.

Zgodnie z Księgą Wieczystą Nr KR1E/00051292/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu działka stanowi własność Gminy Przeciszów

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

częściowo PR.42MN-U – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej,

częściowo PR.020KDw – tereny komunikacji drogowej- drogi wewnętrzne,

częściowo PR.01KDG1/2 – tereny komunikacji drogowej – klasa główna

Opis działki

Działka zlokalizowana w Przeciszowie  w obrębie ul. Oświęcimskiej

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Działki zostaną wydzierżawione na cele rolnicze.

Dodatkowe informacje

Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28 luty 2019 r. wynosi 0,03 zł netto za 1m2 gruntu.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 701 z późn. zm.).

Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego z góry do dnia 15 stycznia każdego roku. Czynsz za 2020 r. uiszczony będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy.

Dodatkowe świadczenia dzierżawcy z tytułu dzierżawy – podatek rolny

Okres dzierżawy – do 3 lat

Warunki zmiany wysokości czynszu

Wysokość czynszu podlega obligatoryjnie corocznej waloryzacji począwszy od 1 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do końca stycznia.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Przeciszów i  stronie internetowej przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 12 września 2020 r. do 2 października 2020 r.

Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

Ogłoszenia