Program „Czyste Powietrze” na nowych zasadach!

Najważniejsze zmiany w Programie:

  • uproszczenie wniosku o dotację;
  • zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych;
  • skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
  • poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
  • integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
  • wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
  • możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych;

 ulotka informacyjna programu Czyste Powietrze

Więcej informacji na temat naboru można znaleźć na stronach Programu Czyste Powietrze (czystepowietrze.gov.pl) oraz w Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (portal.wfos.krakow.pl).

Instrukcja wypełniania wniosku dostępna jest na stronie czystepowietrze.gov.pl/akademiaczystegopowietrza.

Infolinia Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (czynna w godzinach 8:00-15:00): 12 422 94 90 wew. 2.

W sprawach dotyczących przygotowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie informację można uzyskać pod numerami:

507 248 316
508 135 579
508 135 575
507 228 203
508 779 240
507 228 182
508 779 252


Nabór wniosków w zreformowanym programie „Czyste Powietrze” ma ruszyć już od 15 maja 2020 roku. Zgodnie z nowymi zapisami w programie, brany będzie pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. Zgodnie z nowym programem beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.
Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł. Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.
Procedowane są także zmiany legislacyjne, które umożliwią wsparcie mniej zamożnych gospodarstw domowych. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu otrzymała do zaopiniowania projekt ustawy przewidującej wydawanie przez samorządy gminne zaświadczeń potwierdzających prawo gorzej sytuowanych gospodarstw domowych do otrzymania w programie dofinansowania o zwiększonej intensywności. Na wprowadzenie tego rozwiązania potrzebna jest jeszcze zgoda Sejmu. Do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 37 tys. zł – uprawnione będą osoby o przeciętnym dochodzie na jedną osobę w gospodarstwie domowym nieprzekraczającym 1 400 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1 960 zł (gospodarstwa jednoosobowe).
Zostanie uproszczony formularz wniosku i sposób aplikowania o środki. Stworzono sektorowi bankowemu możliwość efektywnego włączenia się do programu. Beneficjenci będą mogli występować przez banki z wnioskiem o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu. 
Więcej informacji o zreformowanym programie „Czyste Powietrze” na stronie: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/art,23,nowa-wersja-programu-czyste-powietrze.html

Ogłoszenia