GMINA PRZECISZÓW - Urząd Gminy Przeciszów

adres:
32-641 Przeciszów, ul. Podlesie 1 
Tel. 033 841 32 94,   033 841 41 46;  fax: 033 841 32 01
 

NIP: 549-21-97-487

REGON: 072181899

Internet: www.przeciszow.pl

e-mail:
wojt@przeciszow.pl

gmina@przeciszow.pl

Numery rachunków bankowych

13 8136 0000 0021 0698 2000 0010

rachunek do wpłat m.in. z tytułu:


- za wydanie zaświadczeń, opłaty skarbowej, planistycznej, za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, udostępnienia danych osobowych;


- innych opłat (min.: za wynajem lokali i gruntów, koszty mediów) oraz innych rozliczeń z Urzędem Gminy.

 

76 8136 0000 0021 0698 2000 0040

rachunek sum depozytowych (wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

37 8136 0000 0021 0698 2000 0160

rachunek bankowy budżetu gminy (dotacje, subwencje, udziały w PDOF, PDOP oraz dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe)

 

Ogłoszenia