W dniu 30 listopada 2020r. Rada Gminy Przeciszów podjęła Uchwałę Nr XIX/128/20 na mocy której wyznaczono nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nadal stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

 Od 1 stycznia 2021r. będzie ona wynosić:

dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi:

-  36 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

- 72 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Dodatkowo wprowadzono częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 10 zł miesięcznie na osobę dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy będą kompostować bioodpady w przydomowym kompostowniku. Po zastosowaniu częściowego zwolnienia, opłata miesięczna od osoby będzie wynosiła 26,00 zł od mieszkańca na miesiąc.

Uzyskanie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi następuje jedynie w przypadku, gdy właściciel nieruchomości kompostuje cały strumień bioodpadów tj. zarówno odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych jak i odpady ulegające biodegradacji z ogrodów, w tym trawę i pozostałe części roślin z pielęgnacji zieleni, a także nie dostarcza ich do PSZOK-u.

Osoby, które do tej pory oddawały bioodpady, a teraz zdecydują się na ich kompostowanie i będą chciały skorzystać ze zwolnienia od miesiąca stycznia 2021 roku  zobowiązane są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie od 4 stycznia 2021r. do 10 lutego 2021r. W trakcie roku, również istnieje możliwość zmiany deklaracji.

dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi:

-  26 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

- 52 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021 r. nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości, jeżeli nie zajdą żadne inne zmiany mające wpływ na wyliczenie wysokości opłaty.

 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

 


 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW na rok 2021 (kliknij) dodano (29.12.2020).PDF

 

 


 

Zasady prawidłowej segregacji odpadów

 

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

 

 Odbiór odpadów remontowo budowalnych

 


 

 

Informacja o reklamacjach nieodebranych odpadów.

 


  

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przeciszów

 

Rejestr działalności regulowanej z zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Analiza stanu gospodarki za 2020 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2019 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2018 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2017 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2016 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2015 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2014 rok

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (lata 2012-2015)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2016)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2017)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2018)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2019)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2020)

 

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2021)

 

 

Zasady gospodarowania odpadami

 

Uchwały związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi:

- UCHWAŁA NR XIX/128/20 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/78/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

- Uchwała Nr XII//78/19  Rady Gminy Przeciszów z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

-  Uchwała Nr XII/79/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała Nr XIII/83/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/79/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  (pobierz)

- Uchwała Nr X/71/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- UCHWAŁA NR XV/100/20 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- UCHWAŁA NR XV/99/20 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przeciszów

Nie uległa zmianie metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nadal naliczana ona będzie od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość ponoszonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami będzie stanowić iloczyn liczby zamieszkujących na danej nieruchomości mieszkańców i stawki opłaty uchwalonej uchwałą rady gminy.

  Opłata miesięczna

=

liczba mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości

x

stawka opłaty

 
Opłata za gospodarowanie odpadami będzie dalej uiszczana kwartalnie.

  Opłata      kwartalna

  =

 opłata miesięczna

  x

  3

   

 Opłata kwartalna za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w nieprzekraczalnych terminach:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku,

2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku,

3) za III kwartał do 15 września danego roku,

4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

 

       Od 1 kwietnia 2014 r. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dodatkowo będzie można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl . Deklaracja wysyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

        Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jest opłatą, którą mieszkańcy wnoszą bez wezwania, w związku, z czym w przypadku gdyby właściciel nieruchomości z jakichkolwiek przyczyn nie otrzymał informacji o wysokości opłaty nie zwalnia go to z obowiązku jej uiszczenia. W takich przypadkach należy uiścić opłatę w wyliczonej w deklaracji wysokości w terminach wskazanych powyżej.

        

    W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, zgon mieszkańca oraz inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (w związku z powyższym np. deklaracje ze zmianą za miesiąc listopad należy składać do 10 grudnia i analogicznie w miesiącach następnych).

       Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Ogłoszenia