Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP:

/73j45ccnij/skrytka


 

Ewidencja ludności

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1

Wydawanie dowodów osobistych

Wniosek

2

Wydanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

-----------

3

Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Przeciszów

Wniosek

4

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

- Zgłoszenie pobytu stałego- formularz

- Zgłoszenie pobytu czasowego

5

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

-Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

 -Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

6

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Zgłoszenie powrotu z zagranicy

Zgloszenie wyjazdu

Zgłoszenie powrotu

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

 

Ochrona Środowiska

 

 

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1

Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilno-prawnymi

-----------

2

Sprostowanie aktów stanu cywilnego

-----------

3

Wpisywanie zagranicznych aktów Stanu Cywilnego do polskich ksiąg

-----------

4

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

-----------

5

Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego

Wniosek

6

Wydawanie decyzji w sprawie zmian imion i nazwisk

Wniosek

 

 

Działalność gospodarcza

19 maja 2018 r. upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów 
o numer PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1

 

ZGŁOSZENIE WPISU DO EWIDENCJI

Lista kodów PKD zawierająca informacje o powiązaniach z działalnością reglamentowaną oraz wskazanie kodów, które nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 (obowiązuje od dnia 30.04.18)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w CEIDG

Formularz CEIDG-1

Załącznik CEIDG-MW

Załącznik CEIDG-RD

Załącznik CEIDG-RB

Załącznik CEIDG-SC

Załącznik CEIDG-PN

Załącznik CEIDG-POPR

Formularze ZUS

Ogólne zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

jak wypełnić  - Formularz ZUS ZUA 

jak wypełnić  - Formularz ZUS ZZA

jak wypełnić  - Formularz ZUS ZCNA

jak wypełnić   -Formularz ZUS ZIUA

jak wypełnić   -Formularz ZUS ZWUA

2

 

ZGŁOSZENIE ZMIANY WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

3

 

ZAWIADOMIENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

4

 

ZGŁOSZENIE INFORMACJI O ZAWIESZENIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

5

ZGŁOSZENIE INFORMACJI O WZNOWIENIU WYKONYWANIA DZIAŁALOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

Wniosek o wydanie duplikatu z prowadzonej działalności gospodarczej

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Rezygnacja ze sprzedaży alkoholu

 

 

PODATKI

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1.

Podatek od środków transportowych

Deklaracja DT-1

Załącznik deklaracji DT-1

UCHWAŁA NR IV/24/18 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie  ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2.

Wydawanie decyzji o zastosowaniu ulg podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości

1. Wniosek

2. Oświadczenie

3.

Wydawanie zaświadczeń

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

2. Wniosek o figurowaniu lub nie figurowaniu w ewid.podatkowej

4.

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Deklaracja DT-1

Załącznik deklaracji DT-1

5.

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

- Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

- załącznik ZIN-1

- załącznik ZIN-2

- załącznik ZIN-3

 

6.

Informacja o gruntach

- Informacja o gruntach

 

- załącznik ZIR-1

- załącznik ZIR-2

- załącznik ZIR-3

7.

Informacja o lasach

- Informacja o lasach

 

- załącznik ZIL-1

- załącznik ZIL-2

- załącznik ZIL-3

8.

Deklaracja na podatek od nieruchomości

- Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

 

- załącznik ZDN-1

- załącznik ZDN-2

9.

Deklaracja na podatek rolny

- Deklaracja na podatek rolny DR-1

 

- załącznik ZDR-1

- załącznik ZDR-2

10.

Deklaracja na podatek leśny

- Deklaracja na podatek leśny DL-1

 

- załącznik ZDL-1

- załącznik ZDL-2

11.

Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Wniosek o ulgę z tytułu nabycia

Oświadczenie o otrzymanej wielkosci pomocy de minimis

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

12.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID - 19

UCHWAŁA NR XV/102/20 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 28 kwietnia 2020 r

Informacja dotycząca podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc

ZGŁOSZENIE ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI: GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZWIĄZKU PONOSZENIEM NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI EKONOMICZNYCH Z POWODU COVID – 19

13.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek
 

Oświadczenie użytkującego/wydzierżawiającego użytki rolne na terenie Gminy Przeciszów.

14.

Zgłoszenie informacji do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Przeciszów

Formularz zgłoszenia obiektu do ewidencji

 

Załącznik nr 1 - opis obiektu

Załącznik nr 2 deklaracja spełniania

Zgłoszenie informacji - o ZMIANIE lub ZAPRZESTANIU

 

Klauzula informacyjna-ordynacja podatkowa

Klauzula informacyjna-zwrot podatku akcyzowego

 

 

 

 

 

Budownictwo, planowanie przestrzenne

 

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1.

Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów w sprawie przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Podanie

 Wniosek 1

Wniosek 2

2.

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeciszów.

3.

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału

4

Ustalenie numeru porządkowego

Wniosek

 

 

 

 

 

 

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1.

Podział nieruchomości

Wniosek

2.

Rozgraniczanie działek

Wniosek

 

 

Drogi Gminne – Stanowisko zamówienia publiczne, inwestycje

Lp

Nazwa usługi

 

1.

Zezwolenie na lokalizację urzadzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym

2

Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie

3.

Zezwolenie na lokalizacje nowego, przebudowe, remont istniejacego zjazdu

Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu

4.

Zezwolenie na umieszczenie obiektu handlowego w pasie drogowym

5.

Zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

6.

Zaopiniowanie lokalizacji budynku, ogrodzenia

7.

Wniosek o zaopiniowanie lokalizacji trasy sieci wodociągowej, kanalizacjyjnej, gazowej, energetycznej

8.

Zezwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny

9.

Zezwolenie na umieszczenie nośka reklamowego, wyborczego

10.

Zaopiniowanie, zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

11

Oświadczenie o dostępności do drogi gminnej

12.

Możliwość odprowadzenia  wód deszczowych

13.

Zgłoszenie awarii w pasie drogowym

 

Ogłoszenia