wróc do listy wiadomości

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu

2021-10-25 14:35:52

Przeciszów, dn. 25.10.2021

 

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

 

Wójt Gminy w Przeciszowie

podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Przeciszów przeznaczonych do oddania w najem

 

Oznaczenie działek

Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy o powierzchni 19,8 m2 znajdujący w budynku Domu Kultury w Przeciszowie, przy ul. Długiej 6, zlokalizowanym na działce ewid. nr 1683/3. Zgodnie z Księgą Wieczystą KR1E/00022969/4 stanowi własność Gminy Przeciszów.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w jednostce strukturalnej – PR.UK – tereny zabudowy usługowej – kultura.

Opis lokalu

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Domu Kultury w Przeciszowie, przy ul. Długa 6 o łącznej powierzchni użytkowej 19,8 m2. Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie.

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Lokal zostaje wydzierżawiony na cele usługowe

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu najmu:

1. Przeznaczenie lokalu – działalność usługowa

2. Obciążenia z tytułu najmu – czynsz najmu wg Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28 lutego 2019 r. wynosi 14,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej. Łączna wysokość czynszu wynosi 277,20 zł netto miesięcznie, podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%.

3. Czynsz najmu uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego w termie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

4. Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu najmu - opłaty za dostawę energii elektrycznej, ogrzewanie, opłata za odbiór odpadów komunalnych.

6. Okres najmu lokalu – do 31.12.2023 r.

Warunki zmiany wysokości czynszu

Wysokość czynszu podlega obligatoryjnie corocznej waloryzacji począwszy od 1 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do końca stycznia.

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Przeciszów i stronie internetowej przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 25 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r.

Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

 

Ogłoszenia