Strona główna Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV i V

 

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów - etap IV i V,

 

Tytuł projektu:

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Przeciszów – etap IV i V”

 

Cel projektu:

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V” stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby i problemy społeczności lokalnej. Przedsięwzięcie zakłada uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy poprzez stopniowe włączanie do systemu odprowadzania ścieków obszarów wcześniej nieskanalizowanych.

Nastąpi poprawa jakości technicznej w kontekście zmniejszenia stopnia poziomu zanieczyszczenie gruntu i wód powierzchniowych na terenie gminy Przeciszów – wzrost wyposażenia Aglomeracji Oświęcimskiej (RLM 98.303) w system kanalizacji i oczyszczania ścieków. Z kolei ogólnymi celami projektu będą:

 • Polepszenie jakości lokalnego środowiska naturalnego;
 • Poprawa warunków życia ludności wiejskiej zamieszkującej gminę;
 • Podniesienie atrakcyjności gminy;
 • Wzrost dynamiki rozwoju ekonomiczno-społecznego (rozwój przedsiębiorczości).

 

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi wzrost wyposażenia Aglomeracji w infrastrukturę ściekową o 2,4%. RLM projektu wynosi 2.160 [2.160 Mk].

Realizacja inwestycji wpłynie z pewnością na poprawę stanu sanitarnego wsi i ograniczenie ładunków i stężeń zanieczyszczeń w ściekach, ale również przyczyni się do osiągnięcia standardów w zakresie ochrony środowiska, które są zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej przeniesionych na grunt prawa polskiego.

 

Zakres rzeczowy projektu:

 • Etap IV obejmuje obszar w północnej i wschodniej części miejscowości Przeciszów, w rejonie ulic: Jazowej, Stromej, Szkolnej, Jesionowej, Boconek, Nawsie, Topolowej i Kolonia – o łącznej długości ok. 13,0 km,
 • Etap V obejmuje obszar w północnej i centralnej części miejscowości Piotrowice, w rejonie ulic: Brzozowej, Andrychowskiej, Lipowej, Akacjowej, Wrzosowej, Pagórkowej, Kościelnej i Źródlanej –  o łącznej długości ok. 19,8 km.

Dodatkowo w ramach V etapu planuje się wykonanie monitoringu przepompowni kanalizacji sanitarnej dla Gminy Przeciszów

 

Wskaźniki realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące produkty:

1. Sieć kanalizacyjna o długości:          32,8 km

2. Wybudowane przepompownie ścieków:      9 szt.

3. Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu: 2.160 RLM.

4. Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu: 2.160 RLM.

 

Harmonogram realizacji projektu:

 • Termin rozpoczęcia robót budowlanych dla etapu IV: kwiecień 2018roku,
 • Termin rozpoczęcia robót budowlanych dla etapu V: lipiec 2019 roku,
 • Termin zakończenia projektu: grudzień 2020 roku,
 • Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: grudzień 2021 roku.

 

Źródła finansowania projektu:

Projekt jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu - umowa nr POIS.02.03.00-00-0205/16-00 z dnia 26 maja 2017r. roku ,

 • całkowita wartość projektu: 32 382 158,48 zł
 • kwota dofinansowania: 16 860 892,36 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia