wróc do listy wiadomości

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

2021-09-01 14:04:52

Przeciszów, dn. 01.09.2021r.

 

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Przeciszów

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz powierzchni dachowych  budynków gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

Oznaczenie i opis działek

Działka ewid. nr 178/1 położona w Przeciszowie zabudowana budynkiem Samorządowego Przedszkola Nr 2 przy ul. Podlesie 90.

Działka  ewid. nr 1683/3 położona w Przeciszowie zabudowana budynkiem Domu Kultury przy ul. Długiej 6.

Działka ewid. nr 1944/19 położona w Piotrowicach zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej przy ul. Andrychowskiej 222.

Zgodnie z Księgami Wieczystymi nr KR1E/00023027/6, KR1E/00022969/4, KR1E/00029261/0 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu w/w działki stanowią własność Gminy Przeciszów

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

PR.2UO – tereny zabudowy usługowej – oświata (dz. 178/1 w Przeciszowie)

PR.UK – tereny zabudowy usługowej – kultura (dz. 1683/3 w Przeciszowie),

P.UO – tereny zabudowy usługowej – oświata (dz. 1944/19 w Piotrowicach),

 

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Przedmiotem dzierżawy jest część powierzchni dachowej budynków gminnych opisanych powyżej z przeznaczeniem pod zainstalowanie anten do radiowego łącza internetowego.

 

Dodatkowe informacje

Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawny wg Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28 lutego 2019r. wynosi  60,00 zł netto za 1 antenę  podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%

Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego w termie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

Okres dzierżawy – do 3 lat

 

Warunki zmiany wysokości czynszu

Wysokość czynszu podlega obligatoryjnie corocznej waloryzacji począwszy od 1 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do końca stycznia.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Przeciszów i  stronie internetowej przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 01 września 2021 r. do 23 września 2021 r.

Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

 

Ogłoszenia