wróc do listy wiadomości

Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Przeciszów przez kluby sportowe w roku 2021

2021-02-18 9:42:12

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 17 /2021

Wójta  Gminy  Przeciszów

z dnia 17 lutego 2021 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia  o wyborze ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Przeciszów przez kluby sportowe w roku 2021

 

 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.);oraz § 8 ust. 2 uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy w Przeciszowie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przeciszów  polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu.  (Dz.  Urz.  Woj. Małopolskiego z dnia 10 lutego  2011 r. Nr 57, poz. 454) oraz uchwały Nr XIII/75/11 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przeciszów polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz.   Urz.   Woj. Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. Nr 586, poz. 6761 )

 

Wójt Gminy w Przeciszowie

zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu ofert przez komisję konkursową w dniu 16.02.2021 roku w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Przeciszów przez kluby sportowe w roku 2021. Ogłaszam wybór ofert na realizację zadań: ułatwienie dostępu do uprawiania sportu oraz poprawa warunków jego uprawiania w dyscyplinach sportowych:

 

  1. piłki nożnej w sołectwie Przeciszów,
  2. piłki nożnej w sołectwie Piotrowice,
  3. organizacji i prowadzeniu  zajęć piłki nożnej dla najmłodszych na terenie Gminy Przeciszów.
  4. tenisa stołowego i piłki siatkowej na terenie Gminy Przeciszów

§ 2

 

Realizację zadań wymienionych w § 1 zlecono następującym podmiotom

 

  • Ludowemu Klubowi Sportowemu „Przeciszovia” w Przeciszowie ul. Podlesie 94, któremu przyznano dotację w wysokości 88.500,00  zł rocznie
  • Ludowemu Klubowi Sportowemu „Piotrowice ” w Piotrowicach  ul. Kościelna 10 , któremu przyznano dotację w wysokości 67.500,00  zł rocznie
  • Stowarzyszeniu  Akademia Piłkarska Przeciszów. ul. Andrychowska 222 , 32-641 Piotrowice, któremu przyznano dotację w wysokości 21.000 zł rocznie.
  • Akademii Sportu Przeciszów ul. Okrężna 19; 32-641 Przeciszów , której przyznano dotację w wysokości 20.000 zł rocznie.

§ 3

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy  w Przeciszowie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przeciszów

(-) Tomasz Kosowski

 

Ogłoszenia