wróc do listy wiadomości

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

2021-10-26 14:56:12

Przeciszów, dn. 26.10.2021

 

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

 

Wójt Gminy Przeciszów

podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy.

 

Oznaczenie działek

Działka ewid. nr 831/2 o powierzchni 0,7527 ha, obręb Las, gmina Przeciszów.

Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00023075/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowi ona w ¾ części własność osoby fizycznej, a w ¼ części własność Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ¼ część działki będąca własnością Skarbu Państwa stała się z mocy prawa własnością gminy Przeciszów.

Działka ewid. nr 832/2 o powierzchni 0,0334 ha, obręb Las, gmina Przeciszów.

Zgodnie z księgą wieczystą KR1E/00023075/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowi ona w ¾ części własność osoby fizycznej, a w ¼ części własność Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ¼ część działki będąca własnością Skarbu Państwa stała się z mocy prawa własnością gminy Przeciszów.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

L.30R – tereny rolnicze

L.30R – tereny rolnicze

Opis działek

Działka zlokalizowana w Lesie w obrębie ul. Słonecznej

Działka zlokalizowana w Lesie w obrębie ul. Słonecznej

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia

¼ część działki (tj. 1882 m2) zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej (współwłaściciela działki)

¼ część działki (tj. 84 m2) zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej (współwłaściciela działki)

Dodatkowe informacje

Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28 lutego 2019 r. wynosi 0,03 zł netto za 1m2 gruntu.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1983) – zwalnia się od podatku VAT.

Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego z góry do dnia 20 lutego każdego roku. Czynsz za 2022 r. uiszczony będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy.

Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu dzierżawy – podatek rolny

Okres dzierżawy – do 3 lat

Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28 lutego 2019 r. wynosi 0,03 zł netto za 1m2 gruntu.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1983) – zwalnia się od podatku VAT.

Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego z góry do dnia 20 lutego każdego roku. Czynsz za 2022 r. uiszczony będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy.

Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu dzierżawy – podatek rolny

Okres dzierżawy – do 3 lat

Warunki zmiany wysokości czynszu

Wysokość czynszu podlega obligatoryjnie corocznej waloryzacji począwszy od 1 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do końca stycznia

Wysokość czynszu podlega obligatoryjnie corocznej waloryzacji począwszy od 1 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do końca stycznia

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.:
od 26.10.2021 do 16.11.2021 r.

Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

 

Ogłoszenia