wróc do listy wiadomości

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu

2020-09-11 13:45:51

Przeciszów, dn. 11.09.2020 r.

 

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Przeciszów

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Przeciszów przeznaczonego do oddania w najem

Oznaczenie działki

Przedmiotem dzierżawy jest część lokalu o powierzchni 4 m2  znajdujący w budynku Urzędu Gminy Przeciszów, przy ul. Podlesie 1, zlokalizowanym na działce ewid. 824. Zgodnie z Księgą Wieczystą KR1E/00023235/7 stanowi własność Gminy Przeciszów.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w jednostce strukturalnej – PR. UA – tereny zabudowy usługowej – administracja

Opis lokalu

Przedmiotem najmu jest część lokalu zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie przy ul. Podlesie 1 o powierzchni 4 m2.

Informacje o przeznaczeniu do najmu

Część przedmiotowego lokalu zostaje wynajęty z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu najmu:

1. Przeznaczenie lokalu – działalność usługowa

2. Obciążenia z tytułu najmu – czynsz najmu wg Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28 lutego 2019 r. wynosi 18,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej. Łączna wysokość czynszu wynosi 72,00 zł netto miesięcznie, podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%.

Do kosztów czynszu zostały doliczone należności z tytułu zużytej energii elektrycznej.

3. Czynsz najmu uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego w termie 7 dni od dnia otrzymania faktury.

4. Dodatkowe świadczenia najemcy z tytułu najmu - opłaty za  ogrzewanie.

6. Okres najmu lokalu – do 3 lat

Warunki zmiany wysokości czynszu

Wysokość czynszu podlega obligatoryjnie corocznej waloryzacji począwszy od 1 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do końca stycznia.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Przeciszów i  stronie internetowej przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 12 września 2020 r. do 2 października 2020 r.

Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

Ogłoszenia