wróc do listy wiadomości

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

2021-01-08 14:08:54

Przeciszów, dn. 08.01.2021r.

 

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Wójt Gminy Przeciszów

podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Przeciszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Oznaczenie działki

Działka ewid. nr 928/2 o pow. 0, 1819 ha położona w Piotrowicach.

Zgodnie z Księgą Wieczystą Nr KR1E/00044913/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu działka stanowi własność Gminy Przeciszów

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

częściowo P.64MN-U – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej,

częściowo P.03KDL1/2 – tereny komunikacji drogowej – droga klasy: lokalna.

 

Opis działki

Działka zlokalizowana w Piotrowicach w obrębie ul. Kasztanowej

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Działka zostanie wydzierżawiona na cele rolnicze.

Dodatkowe informacje

Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia nr 18/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28luty 2019 r. wynosi 0,03 zł netto za 1m2 gruntu.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1983).

Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego z góry
do dnia 20lutego każdego roku. Czynsz za 2021 r. uiszczony będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dzierżawy.

Dodatkowe świadczenia dzierżawcy z tytułu dzierżawy – podatek rolny

Okres dzierżawy – do 2 lat

Warunki zmiany wysokości czynszu

Wysokość czynszu podlega obligatoryjnie corocznej waloryzacji począwszy
od 1 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do końca stycznia.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Przeciszów i stronie internetowej przez okres, co najmniej 21 dni tj.: od 08stycznia 2021 r.
do 29stycznia 2021 r.

Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

 

Ogłoszenia