wróc do listy wiadomości

XXVI sesja Rady Gminy Przeciszów 25-11-2021

2021-11-19 8:46:25

25 listopada 2021r. o godz.15.00 – XXVI sesja Rady Gminy w sali Domu Kultury w Przeciszowie

 

 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący

Rady Gminy Przeciszów                                                     Przeciszów, dnia  18.11.2021r.

                                                                                           

                                                                                                                                                                   

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.1372 z poźn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Przeciszów

zwołuje w dniu

 

25 listopada 2021r.

o godz.15.00 –  XXVI sesję Rady Gminy

w  sali Domu Kultury w Przeciszowie

z następującym porządkiem obrad

 

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Uchwalenie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Przeciszów za rok 2020.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki na rzecz Gminy Przeciszów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXVI/153/17 Rady Gminy Przeciszów
z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli publicznych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu  kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Przeciszów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przeciszów.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Przeciszów na 2021 rok

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/142/20 Rady Gminy Przeciszów  z dnia 29.12.2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeciszów.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                                                                   

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Marek Trzaska


  

Ogłoszenia