Strona główna Turystyka i rekreacja Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 

 

Ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (obiektu nie będącego obiektem hotelarskim: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym) położonych na terenie Gminy Przeciszów prowadzi Wójt Gminy Przeciszów.

 

2. Podstawa prawna:

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 2211)

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
    i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

3.  Obowiązek zgłoszenia:

Przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie hotelarskim (nie będącym: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym) oraz rolnik zamierzający wynajmować pokoje i miejsca na ustawianie namiotów
w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie przed rozpoczęciem świadczenia usług.

4. Dodatkowe zgłoszenia do ewidencji:

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:

  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  • uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
  • zmianie liczby miejsc noclegowych., liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
  • zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych.

Przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję innych obiektów, o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług (informacji tych nie uważa się za ww. zgłoszenie do ewidencji).

Rolnik świadczący usługi w gospodarstwie rolnym ma obowiązek informowania organu prowadzącego ewidencję o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

5. Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy Przeciszów ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów

przyjmowanie Interesantów:

poniedziałek, środa czwartek- 7.00 do 15.00

wtorek – 7.00 - 16.00

piątek - 7:00 - 14:00

 

6.     Wymagane dokumenty:


Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

7.     Opłaty

Jeśli chcesz dostać zaświadczenie o wpisie, to złóż wniosek. Za wydanie zaświadczenia zapłacisz opłatę skarbową 17 zł.

8.    Termin odpowiedzi:

Do 7 dni od daty otrzymania wniosku.

9.   Sposób załatwienia sprawy:


Wpis do ewidencji.

10.   Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

 Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenia