KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY PRZECISZÓW

Herb Gminy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Przeciszowie danych osobowych interesantów jest Gmina Przeciszów reprezentowana przez Wójta Gminy Przeciszów z siedzibą przy ul. Podlesie 1 32-641 Przeciszów, kontakt: telefon: +48 (33) 841 32 94 , e-mail: gmina@przecizow.pl

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@przeciszow.pl

3. Dane osobowe interesantów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Gminy w Przeciszowie ustawowych zadań publicznych o charakterze gminnym niezastrzeżonym ustawami na rzezcz organów administracji rządowej, a także w celu realizacji zadań wynikających z przepisó prawa oraz Statutu Gminy Przeciszów określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875).o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach. Dodatkowo podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu innych ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy Przeciszów.

4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Gminy w Przeciszowie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Interesanci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, interesanci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Interesanci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urządu Ochrony Danych Osobowych.

9. W większości przypadków podanie danych osobowych przez Interesanta Urzędu jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do ich realizacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem podjęcia czynności urzędowych np. pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia lub zawarcia umowy.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

Ogłoszenia