Strona główna Ochrona Danych osobowych Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

 

Klauzula informacyjna do monitoringu wizyjnego

W związku z art. 13 ust 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.     Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Urząd Gminy Przeciszów w celu zapewnienia porządku publicznego                    i bezpieczeństwa obywateli/osób przebywających na terenie monitorowanym oraz ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej  i przeciwpowodziowej.

2.     Monitoring wizyjny obejmuje:

A) Budynek Urzędu Gminy Przeciszów:

- zewnętrzne wejście główne do budynku Urzędu Gminy Przeciszów przy ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów, a także część placu parkingowego wraz z drogą krajową nr 44 i częścią chodnika publicznego oraz z część drogi powiatowej – ulica Podlesie z częścią chodnika publicznego. Wewnętrzny monitoring obejmuje klatkę schodową urzędu;

b) Dom Ludowy przy ulicy Leśnej w Przeciszowie:

- teren przed budynkiem, plac zabaw zabaw oraz siłownia znajdująca się pomiędzy budynkiem Domu Ludowego,                  a świetlicą im. Brata Alberta.

3.     Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Przeciszów przy ulicy Podlesie 1, 32-641 Przeciszów reprezentowany przez Wójta Gminy Przeciszów.

4.    Z Administratorem danych można się skontaktować:
a)listownie: ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów;
b)przez e-mail:gmina@przeciszow.pl
c)telefonicznie: +48 (33) 841 32 94

5.  Kontakt z Inspektorem ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem iod@przeciszow.pl

6.   Urząd Gminy Przeciszów dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:

 a. na wniosek osób trzecich;

 b. na wniosek organów prowadzących postępowania;

c. na wniosek Wójta Gminy Przeciszów.

7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

7.   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. f  ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO),  oraz art. 111 i art. 114 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych               (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), a także zgodnie z art. 9 a Ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

8.   Zapisy z monitoringu zainstalowanego w budynku urzędu są przechowywane do ok. 3 dni, a w budynku Domu Ludowego do ok. 2 tygodni (w zależności od wielkości nagrań). Po tym czasie zapis jest nadpisywany automatycznie, chyba, że materiał z monitoringu stanowi dowód w prowadzonej sprawie, wówczas dane są przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

9.   Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

10. Zarejestrowane dane z monitoringu nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu                 o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

11. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.

12. W celu realizacji swoich praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem bezpośrednio w jego siedzibie lub przesyłając żądanie na adres e-mail: gmina@przeciszow.pl lub iod@przeciszow.pl

13. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

14. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

15. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Ogłoszenia