Strona główna Ochrona Danych osobowych Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego dnia 26 maja 2019 r.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wyborami

do Parlamentu Europejskiego dnia 26 maja 2019 r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:  

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL.

2. Wójt Gminy Przeciszów, który ma siedzibę w Przeciszowie (32-641) przy ul. Podlesie 1– administruje danymi w zakresie przetwarzania danych osobowych w dokumentacji papierowej i bazie danych rejestru wyborców prowadzonej przez ewidencję ludności.

 

Dane kontaktowe do Administratorów:

1. Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@mc.gov.pl formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Z administratorem – Wójtem Gminy Przeciszów można się skontaktować poprzez adres e-mail: gmina@przeciszow.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

1. Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mc.gov.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

2. Administrator – Wójt Gminy Przeciszów wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@przeciszow.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cel przetwarzania danych osobowych:

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273), czyli w celu prowadzenia rejestru wyborców, który służy do sporządzenia spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach i referendum oraz obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.

 

Odbiorcy danych:

Spisy wyborców zawierające dane osobowe przekazywane są Okręgowym Komisjom Wyborczym w dniu głosowania uczestniczącym zgodnie z przepisami prawa w procesie wyborczym.

 

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).  

Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

 

Prawa podmiotów danych:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz uzupełnienie niekompletnych danych i prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

Prawo wniesienia skargi:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

Źródło pochodzenia danych:

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

- Organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego;

- Organ gminy wydający decyzje o wpisaniu do rejestru wyborców;

 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych:

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym - wynika z ustawy Kodeks wyborczy.

 

 

 

Ogłoszenia