Strona główna Załatw sprawe Lista spraw Budownictwo, planowanie przestrzenne WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ , WYPISÓW I WYRYSÓW W SPRAWIE PRZEZNACZENIA TERENU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ , WYPISÓW I WYRYSÓW W SPRAWIE PRZEZNACZENIA TERENU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wymagane dokumenty:

Wniosek opatrzony opłata skarbową powinien zawierać

 

- Imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy

 

- oznaczenie nieruchomości – numery działki i obręb ewidencyjny

 

- kserokopię mapy ewidencji gruntów .

Formularze do pobrania:

- Wniosek o wydanie wypisu i z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeciszów

 

- Podanie o wydanie zaświadczenia o położeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Wniosek 1

Wniosek 2

Opłaty:

Wydanie zaświadczenia o położeniu w planie zagospodarowania przestrzennego – 17zł

 

Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki od podań, czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

 

Wydanie wypisu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

1) od wypisu:

   a) do 5 stron              30zł

   b) powyżej 5 stron    50zł

2) od wyrysuj:

    a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część

      odpowiadającą stronie formatu A4                         20zł

    b) nie więcej niż                                                      200zł

iejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

1 piętro - pokój 7

Tel: (033) 8414 146

Termin załatwienia sprawy:

Do dwóch tygodni  od daty złożenia wniosku .

Forma załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia lub wypisu i wyrysu

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

-

Ogłoszenia