Strona główna Załatw sprawe Lista spraw Podatki Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa lub utworzenie nowego gospodarstwa rolnego.

Termin załatwienia

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym następuje nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Opis
Wnioskodawca określa powierzchnię zakupionych gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego oraz określa lokalizację.

Kogo dotyczy

Podatników podatku rolnego, posiadających gospodarstwo rolne do 100 ha.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa lub utworzenie nowego gospodarstwa;
 • Akt Notarialny (do wglądu);
 • Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis;
 • Zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis;
 • Formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę.

Miejsce składania pism
Urząd Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32 – 641 Przeciszów, pok. nr 121, tel. 33 8413294 wew.39..

Sposób załatwienia
Zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa lub utworzenie nowego gospodarstwa wydaje się w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty
Wnioski wolne od opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ze zm.),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Tryb odwoławczy

Na decyzję w sprawie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Dodatkowe informacje:

Zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

 • będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte
  w drodze umowy sprzedaży,
 • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 • wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę
w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku 50%. Zwolnienie dotyczy tylko nabytych gruntów.

Zwolnienia nie stosuje się jeśli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.


Do pobrania:

Ogłoszenia