ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD TRZY MIESIĄCE

(nie dotyczy cudzoziemców)

 

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie:

1)     pobytu stałego- formularz

2)     pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące- formularz

2. Dowód osobisty.

3. Odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nie posiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.

4. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego w przypadku meldowania się na pobyt stały.

5. Dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu tej osoby (podmiotu), która potwierdziła na formularzu meldunkowym fakt pobytu meldującego się – do wglądu.

6. Książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych- w przypadku podlegających obowiązkowi wojskowemu.

Formularze do pobrania:

Zgłoszenie:

- Zgłoszenie pobytu stałego- formularz

- Zgłoszenie pobytu czasowego

 

Opłaty:

-

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

parter pokój 2

Tel: (033) 8413 294 wew. 38

Podstawa prawna:

Art.. 5, 8, 9, 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

2. W przypadku orzekania o zameldowaniu przez wydanie decyzji administracyjnej, załatwienie sprawy winno nastąpić w ciągu dwóch miesiecy od dnia wszczęcia postępowania.

 

 

Forma załatwienia sprawy:

Dokonanie wpisu w książeczce wojskowej lub w potwierdzeniu zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych.

Wydanie potwierdzenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

W przypadku, gdy dane zgłoszone na druku meldunkowych budza wątpliwości, o zameldowaniu bądź odmowie zameldowania, orzeka się przez wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

-

Uwagi:

1.      W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się, zgłoszenia może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.

2.      Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3.      Dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełnia się oddzielnie nawet wówczas, jeśli meldowane są równocześnie z opiekunem

Ogłoszenia