Strona główna Załatw sprawe Lista spraw Urząd Stanu Cywilnego Wpisywanie zagranicznych aktów Stanu Cywilnego do polskich ksiąg

WPISYWANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG

 

Wymagane dokumenty:

1.   Podanie wraz z oświadczeniem strony,że dotychczas nie występował z podobnym wnioskiem do USC na terenie Polski.

2.   Dowód osobisty, a gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec poszport z potwierdzeniem zameldowania w rejonie USC.

3.   Oryginał dokumentu zagranicznego, który ma być wpisany,względnie fotokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt i jest uprawniony do wydawania z nich odpisów.

4.   Urzędowe tłumaczenie dokumentu zagranicznego dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

5.   W przypadku gdy akt został sporządzony na dawnych terenach Polski, a obecnie znajduje się na terenie państw powstałych po ZSRR – zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu podlegającego transkrypcji.

Formularze do pobrania:

-------------

Opłaty:

decyzja – 50zł.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

parter pokój 2

Tel: (033) 8413 32 94 wew. 38,  (033)8413 380

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni, w sprawach skomplikowanych do 1-go miesiąca.

Forma załatwienia sprawy:

               

Decyzja.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Przeciszowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Uwagi:

Sprawa może być załatwiana przez pełnomocnika, jednak w przypadku osoby przebywajacej za granicą – pełnomocnictwo winno być udzielone przed  konsulem.

Ogłoszenia