Strona główna Załatw sprawe Lista spraw Urząd Stanu Cywilnego Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

 

Wymagane dokumenty:

1.   Podanie

2.   Dowód osobisty

3.   Odpis skrócony aktu urodzenia o ile nie został sporządzony w miejscowym USC.

4.   Pisemnie zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia załżeństwa złożone przed kierownikiem USC.

Ponadto od osób, kóre pozostawały już w związku małżeńskim:

5. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie/dla osób rozwiedzionych/ lub odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka/dla wdów i wdowców/.

Formularze do pobrania:

-

Opłaty:

zaświadczenie – 26zł.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

parter pokój 2

Tel: (033) 8413 32 94 wew. 38,   (033) 8413 380

Termin załatwienia sprawy:

               

Do 7 dni.

Forma załatwienia sprawy:

Zaświadczenie.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Przeciszowie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Uwagi:

 

Ogłoszenia