Ścieżki przyrodnicze : Stawy Przyręb- „Marynin” dł. 3,4 km

                                        Stawy Przyręb- „Maurycy” dł. 5,45 km

 

opisane  w przewodniku ekoturystycznym Dolina Karpia

 

Trasy rowerowe:   przebiegające przez gminę Przeciszów;

Trasa 2 – Zator- Osiek , Trasa wiedzie przez: Zator – Łowiczki – Piotrowice- Polanka Wielka- Osiek kościół- Osiek Pałac. Długość trasy : 19,4 km

Trasa 6- Oświęcim- Zator. Trasa wiedzie przez: Oświęcim-Dwory- Dwory II- Las Przeciszów- Przyręb-Podolsze- Zator. Długość wersji podstawowej- 22 km,

 

opisane  w przewodniku ekoturystycznym Dolina Karpia

 

ATRAKCYJNE miejsca ( 2.4)

 

Rezerwat przyrody

Na terenie sołectwa Las, położony jest kompleks leśny o powierzchni 85,13 ha, chroniony statusem rezerwatu przyrody „Przeciszów, który powstał z mocy Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 lutego 1995 r.(Mon. Pol. Nr 5, poz. 52). Celem ochrony jest zachowanie na terenie Kotliny Oświęcimskiej kompleksu leśnego o charakterze naturalnym, w obszarze którego wyróżniono trzy zespoły leśne:

·         zespół kontynentalnego boru mieszanego (Querco roboris-Pinetum) z dominującym gatunkiem sosny i dębu szypułkowego

·         łęg jesionowo – olszowy (Circaeo – Alnetum) z dominującą olszą czarną

·         zbiorowisko grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum) reprezentowane przez dwa podzespoły roślinne:

- grąd subkontynentalny wysoki ( T.C.typicum) z dębem szypułkowym, grabem i lipą drobni  listną

- grąd subkontynentalny niski ( T.C. stachyetosum) z grabem, lipą drobnolistną, klonem zwyczajnym, jesionem wyniosłym

 Część południowa rezerwatu to zespół roślinny kontynentalnego boru mieszanego – Querco roboris – Pinetum, z dominującym gatunkiem sosny oraz dębu szypułkowego, bogatą warstwą krzewów takich jak: kruszyna pospolita, czeremch zwyczajna oraz z dominującym gatunkiem w runie turzycy drżączkowatej.

Na terenie lokalnych zagłębień o zwiększonej wilgotności gleby występuje łęg jesionowo - olszowy – Circaeo – Alnetum, z przewagą olszy czarnej. W tym powierzchniowo niedużym  zbiorowisku leśnym występuje bogate runo m.in.: turzyca drżączkowata, niecierpek pospolity, pokrzywa zwyczajna oraz mozga trzcinowata, gwiazdnica gajowa, tojeść pospolita.

Pod względem powierzchni największe w rezerwacie zajmuje zbiorowisko grądu subkontynentalnego Tilio – Carpinetum, reprezentowane przez dwa podzespoły roślinne.

- W części północnej i północno - wschodniej rezerwatu występuje grąd subkontynentalny niski – T. C. stachyetosum. Warstwę drzew budują grab, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, jesion wyniosły i inne. W runie występuje m. in. podagrycznik oraz szczyr trwały, miodunka ćma, czosnek niedźwiedzi.

- W części zachodniej i w centrum rezerwatu wykształcił się grąd subkontynentalny wysoki – T.C. typicum. Gatunkiem dominującym w warstwie drzew jest przede wszystkim dąb szypułkowy, grab, lipa drobnolistna. Głównym składnikiem warstwy krzewów jest czeremcha zwyczajna. W runie najbardziej rozpowszechniona jest prosownica rozpierzchła.

Na terenie rezerwatu występują gatunki roślin i zwierząt prawnie chronione:

W grupie roślin chronionych występują:

  • rośliny objęte ochroną ścisłą: barwniczek pospolity (Vinca minor), kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), skrzyp olbrzymi (Equisetum telemateia),

storczyk szerokolistny (Dactylorhiza majalis) i wawrzynek wilczełyko (Daphne mezerum).

  •  Rośliny objęte ochroną częściową: kalina koralowa (Viburnum opulus), konwalia majowa (Convallaria majalis) i kruszyna pospolita (Frangula alnus).

W grupie zwierząt ochroną objęte są:

  • krzyżówka (Anas platyrhynchos),bażant kolchidzki (Phasianus colchicus), myszołów zwyczajny (Buteo buteo), pustułka (Falco tinnunculus), bekas kszyk (Gallinago galli
  • nago), gołąb grzywacz (Columba palumbus), gołąb turkawka (Streptopelia turtur), dzięcioł zielony (Picus viridis), dzięcioł czarny (Dryocopus martius), dzięcioł duży (Dendrocopus major), świergotek drzewny (Anthus trivialis), słownik rdzawy (Luscinia megarhynchos), drozd śpiewak (Turdus  philomelos), łozówka (Acrocepholus pa

lustris), cierniówka (Sylvia communis), pierwiosnek (Phylloscopus collbita), piecuszek (Phylloscopus trochilus), sikora uboga (Parus palustris), sikora modra (Parus caeruleus), sikora bogatka (Parus major), pełzacz leśny (Certhia familiaris), wilga (Oriolus oriolus), gąsiorek (Lanius collurio), kowalik (Sitta europaea), sójka (Garrulus glandarius), szpak (Sturnus vulgaris), zięba (Fringilla coelebs), dzwoniec (Carduelis chloris), grubodziób (Coccothraustes coccothraustes), trznadel (Emberiza citrinella).

Przyręb

          Na uwagę zasługują: kompleks stawów hodowlanych „Przyręb” oraz stawy RSP w Przeciszowie. Szatę roślinna stawów tworzą m.in. zespół trzcin i oczeretów oraz szuwary wielkoturzycowe. Na groblach występują również pasy zarośli wierzbowych oraz pojedyncze okazy wierzb. W sąsiedztwie stawów występują zbiorowiska łąk świeżych, fitocenozy pastwiskowe oraz synantropijne zespoły polne. Stawy założone zostały w połowie XIV wieku, stały się naturalnym składnikiem krajobrazu obszaru. Stawy są okresowo osuszane, corocznie kilka z nich pozostaje nie zapełnionych. Różnorodność warunków stwarza dogodne warunki do życia wielu gatunkom zwierząt. Największym walorem obszaru są liczne gatunki ptaków, w tym wiele gatunków gniazdujących. Ogółem odnotowano tu ponad 200 gatunków ptaków, z czego 124 to gatunki lęgowe, zaś 75 gatunków ptaków to gatunki przelotne. Większość ptaków należy do grupy gatunków rzadkich i chronionych. Występują tu m.in. perkoz rdzawoszyi ( Podiceps grisegena), perkoz zausznik (Podiceps cristatus), bąk (Botaurus stellaris), bączek (Ixobrychus minutus), łabędź niemy (Cygnus olor), błotniak stawowy (Circus aeruginosus), kropiatka (Porzana porzana), sieweczka obrożna (Chradrius hiaticula), rycyk (Limosa limosa), rybitwa zwyczajna (Sterna hirundo) irybitwa czarna (Chlidonias niger), rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus),trzcinniczek (Acrocephalus scirpaeus) oraz trzciniak (Acrocephalus arundinaceus). Stwierdzono też nieregularne gnieżdżenie się ślepowrona (Nycticorax nycticorax) i rybitwy białowąsej (Chlidonias hybrida). Odsłonięte dno stawów jest dobrym miejscem dla gniazdujących ptaków siewkowatych. Dobrymi legowiskami są też wyspy gęsto porośnięte roślinnością. Są także miejscem rozrodu płazów oraz niektórych owadów. Stawy stanowią ostoję ptaków o randze europejskiej. Teren proponowany jest do ochrony w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

 

 

Korytarz ekologiczny

Istotnym elementem w sieci ECONET-POLSKA o znaczeniu krajowym i międzynarodowym jest dolina Wisły - korytarz ekologiczny znajdujący się w północnej części gminy (Przeciszów-Las, Przeciszów-Podlesie) obejmuje zespół stawów hodowlanych, Kanał Wisła, dolinę Wisły, rezerwat „Przeciszów” oraz łąki, pastwiska, fragmenty pól uprawnych i nieużytki trawiaste. Korytarz  odznacza się dużym zróżnicowaniem siedlisk, bogactwem gatunków zwierząt i roślin, siecią drobnych systemów, które tworzą potoki i rowy. System ten umożliwia migrację  gatunków oraz stwarza warunki ich rozrodu.

 

ZABYTKI

Do najważniejszych zabytków architektury i kultury należą:

-          neobarokowy kościół z XIX wieku z elementami starszego wyposażenia

(ambona w kształcie łodzi )

-          budynek dworca kolejowego z 1883 roku

-          drewniany spichlerz z XVIII w.

-          Na terenie gminy warto zobaczyć: kościół parafialny Św. Jana Chrzciciela w Przeciszowie z zabytkową amboną, kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Piotrowicach z cenną rzeźbą Piety, rezerwat leśny „Przeciszów” w sołectwie Las, stawy rybne znajdujące się na terenie ptasiej ostoi sieci Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy”, aleję lipową przy trasie Zator-Przeciszów, drogę wodną górnej Wisły – jedną ze sztandarowych budowli lat 70., ukończoną w 2003 roku.


Nordic Walking Park Przeciszów stanowi sieć, gdzie trasy posiadają punkty wspólne, pokrywają się lub krzyżują. Umożliwia to tym samym dowolne wydłużanie, skracanie lub zmianę kierunku marszu. Trasy oznakowane są czytelnymi tablicami, zgodnymi z ogólnoeuropejskimi standardami rekreacji nordic walking. Zawierają ponadto szczegółowe mapy, ogólne informacje na temat techniki, doboru sprzętu i walorów zdrowotnych nordic walkingu.

Na tablicach zamieszczone zostały również informacje o podstawowych ćwiczeniach fizycznych, umożliwiających wykonanie rozgrzewki, wzmocnienie mięśni oraz ćwiczeń rozciągających. Oferta skierowana jest nie tylko do entuzjastów nordic walkingu, ale również do miłośników innych dyscyplin, biegaczy czy narciarzy biegowych.

Trasa nr 1 Przeciszów (zielona) 4,5 km; czas przejścia ok. 50 min

Trasa nr 2 Przeciszów (czerwona) 11,2 km; czas przejścia ok. 2 godz.

Trasa nr 3 Przeciszów (czarna) 14,2 km; czas przejścia ok. 3 godz.

Ogłoszenia