ROZGRANICZENIE DZIAŁEK

Wymagane dokumenty:

1. Pisemny wniosek wg załączonego wzoru.

 

2. Aktualne dokumenty potwierdzające prawa własności do  rozgraniczanych działek.

 

3. Adresy właścicieli rozgraniczanych działek .

 

4. Kopia z mapy ewidencyjnej.

 

5. Zgoda geodety na wykonanie rozgraniczenia.

Formularze do pobrania:

Podanie o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

pokój 6

Tel: (033) 8414 146

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca od daty złożenia dokumentów z przeprowadzonego rozgraniczenia działki.

Forma załatwienia sprawy:

1. Postanowienie Wójta Gminy Przeciszów o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.

 

2. Decyzja Wójta Gminy Przeciszów zatwierdzająca granice nieruchomości, sporządzenie wniosku do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Wydział Ksiąg Wieczystych o wprowadzenie zmian dot. rozgraniczenia

 

   lub

 

2a. Decyzja Wójta Gminy Przeciszów umarzająca postępowanie administracyjne

 

    - w przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych przekazanie sprawy z urzędu

 

      do rozpatrzenia Sądowi  Rejonowemu w Oświęcimiu     

 

    - w przypadku  zawarcia  aktu ugody   sporządzenie  wniosku do  Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Wydział  Ksiąg  Wieczystych o jego ujawnienie.

Tryb odwoławczy:

1. Od decyzji zatwierdzającej przebieg granic nieruchomości  stronie przysługuje   żądanie przekazania sprawy do sądu w terminie 14 dni  od daty doręczenia decyzji.

 

2. Od decyzji umarzającej postępowanie stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul.Lea 10 za pośrednictwem Wójta Gminy Przeciszów w terminie 14 dni  od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

-

 

Ogłoszenia