PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Wymagane dokumenty:

I etap

1. Pisemny wniosek o podział nieruchomości wraz z określeniem celu podziału.

2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z Księgi Wieczystej, umowa w formie aktu notarialnego, postanowienie stwierdzające nabycie spadku).

3. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości.

4. Wstępny projekt podziału /z wyjątkiem podziałów dokonywanych niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku  na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla  projektu podziału  elementy zagospodarowania terenu.

II etap

Po uzyskaniu w formie postanowienia pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału  z ustaleniami planu miejscowego (jeżeli jest ona wymagana) należy dołączyć:

1.Protokół z przyjęcia granic.

2.Wykaz zmian gruntowych.

3. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości  jest inne niż  w księdze wieczystej.

4.  Mapę z projektem podziału.

Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W przypadku braku wymogu uzyskania opinii - tj.w sytuacji podziału niezależnego od ustaleń planu miejscowego - dokumenty powyższe składa się  jednorazowo.

W odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków należy dodatkowo załączyć  pozwolenie na podział  wydane przez  wojewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek  osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku.

Formularze do pobrania:

Podanie o podział nieruchomości.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

pokój 6

Tel: 033 8414 146

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty złożenia mapy z projektem podziału.

Forma załatwienia sprawy:

I etap

Wydanie postanowienia opiniującego proponowany podział z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

II etap

Wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział albo decyzji o odmowie zatwierdzenia podziału.

Tryb odwoławczy:

1. Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie

ul.Lea 10  za pośrednictwem Wójta Gminy Przeciszów w terminie 7 dni od daty doręczenia.

2. Od decyzji zatwierdzającej podział lub decyzji o odmowie zatwierdzenia podziału  stronie przysługuje odwołanie do  Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul.Lea 10 za  pośrednictwem  Wójta Gminy Przeciszów w terminie 14 dni  od daty doręczenia decyzji.

 Opłaty skarbowej nie  pobiera się.

Uwagi:

1.Podziału dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

2.Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych.

 

Ogłoszenia